EGO (2009)

Ego to naczynie, w którym mieści się nasze JA. Powinno być zwarte, oparte na mocnej podstawie, powinno nam służyć. Jeśli jest zbyt kruche, słabo odgraniczone, świat wdziera się w nasze wnętrze, trudno nam być sobą. Jeżeli jest zbyt sztywne, zbyt rozbudowane, też przestaje nam służyć. Słabe lub rozdęte szuka potwierdzenia siebie samego, przejmuje władzę nad nami, zaczynamy się z nim nadmiernie identyfikować. Tak powstaje „fałszywe ja”. Jeśli bezustannie zajmujemy się sobą, tracimy kontakt z innymi ludźmi. Osoba egotyczna, hipochondryczna czy narcystyczna nie jest w stanie prawdziwie kochać. W rozwoju zdrowego ego dziecku potrzebne są zachwyt w oczach rodziców, jak również lustro, w którym dziecko potwierdza swoje odbicie; potem utrwala swoją tożsamość przeglądając się w zwierciadle społecznym, w oczach innych ludzi. Jeśli nasze odbicie zanadto nas absorbuje lub za wszelką cenę go unikamy, ego przejęło nad nami kontrolę.

Udział w wystawie Jacka Jędrzejczaka może pomóc w odpowiedzi na pytania: Kim naprawdę jestem? Co kryje się pod tą maską, za rolą, którą odgrywam? Jakie są prawdziwe motywy mojego działania, poza wywieraniem określonego wrażenia na innych? Czy mogę zapomnieć o sobie, by „nie tylko szukać miłości, lecz kochać”?

Jacek Santorski – psycholog

Współpraca: Regina Rudnicka

(english version)

“Ego is a vessel in which our “self” is contained. It should be concise, have a strong foundation and serve us well. If it’s too fragile, badly demarcated, the world penetrates our inside, making it hard for us to be ourselves. If it’s too rigid, overdeveloped, it stops to serve us as well. A weak or over-inflated ego seeks affirmation of itself, takes control over us, we start to overly identify with it. This is how a “false self” comes into being. If we incessantly take care of ourselves, we lose touch with other people. An egotist, hypochondriac or narcissistic person is incapable of true love. To develop a healthy ego, a child needs admiration in the eyes of its parents, as well as a mirror where to affirm its reflection; then it strengthen its identity by seeing itself in the social mirror, in the eyes of other people. If our reflection absorbs us too much or we are avoiding it at all cost, then ego has taken control of us.

Taking part in Jacek Jędrzejczak’s exhibition may help us answer the question:
Who am I really? What is beneath that mask, beneath the role I play? What are the true motives of my actions, apart from making a desired impression on others?
Can I forget myself enough to “love rather than just seek somebody to love me”?”

Jacek Santorski – psychologist

Cooperation: Regina Rudnicka 

Project carried out in the years: 2004 – 2009

 

Wywiad kuratorki wystawy EGO Anny Wolskiej z autorem Jackiem Jędrzejczakiem:

CALENDAR

 -2017, MOK Rynek Gallery – Olsztyn (20.01.2017-05.03.2017)

– 2010, The International Festival of Photography and Digital Arts – Chianciano / Italy (18.09-25.09.2010)
– 2010, Art House Gallery – Warsaw (9.05-30.05.2010)
– 2010, Gallery of Photography MCC, Ostrowiec Swietokrzyski (16.01-10.02.2010)
– 2009, Night of Museums, the District Warsaw ZPAF, Warsaw (15 / 16.05.2009)
– 2009, Gallery Gora – Montreal (24.03-02.05.2009)
– 2009, BWA Gallery – Bydgoszcz (10.01-22.02.2009)

   

Olsztyn 2017, Galeria Rynek MOK

Seria “Ego”: