AVA BOOKS – FOTO PORADNIK

0000828big

Prace Jacka Jędrzejczaka opublikowane zostały w A Comprehensive Guide to Digital Glamour Photography, A Comprehensive Guide to Digital Portrait Photography, A Comprehensive Guide to Digital Nude Photography jako wzór i punkt odniesienia dla przyszłych fotografów.

Seria ‘Digital Photography’ koncentruje się na trzech obszarach – rejestracji obrazu, wzmocnieniu obrazu oraz cieszeniu się obrazem; sprawia tym samym, że świat fotografii cyfrowej staje się prosty.

Publikacja w ramach AVA Academia – twórczego wydawcy w obszarze upraktyczniania sztuk wizualnych.

Książki publikowane przez AVA Academia “tworzą wiodące autorytety akademickie, teksty są wnikliwie redagowane i opracowywane poprzez ustawiczne konsultacje oraz rozszerzenia, celem jak najlepszej odpowiedzi na potrzeby dzisiejszych adeptów.” Uniwersytety i instytucje nauki wyższej z całego świata przyjęły i polecaja materiały AVA Academy w ramach różnorodnych kursów i programów. Odbiorcy tych publikacji są zaznajomieni z dobrymi projektami, wymagający, świadomi i wymagają wysokiej jakości projektowania i prezentacji.

„Photo Photography” series of the image on digital recording – enhancing the image and enjoying the image; thereby making the world of digital photography simple. Publication as part of AVA Academia – creative publishers as part of practicing the visual arts.

Books published by AVA Academia „create leading academic authorities, texts are carefully edited and developed through constant consultation and expansion, in order to best respond to the needs of today’s adepts.” Universities and institutions of higher learning around the world have adopted and recommended AVA Academy materials through a variety of courses and programs. The recipients of these publications are familiar with good design, demanding, aware and require high-quality design and presentation.

Gallery